krontour

 

Contract turist

CONTRACT-CADRU

de comercializare a pachetelor de servicii turistice


 

Părţile contractante

Societatea Comercială KRON-TOUR SRL, cu sediul în Brasov, str. George Baritiu nr.12, numar de inregistrare la Registrul Comertului J08/486/1991, cod unic de înregistrare RO 1093296, cont bancar RO49INGB0009008125418918, deschis la ING Brasov, titulară a Licenţei de turism nr. 212, cu termen de valabilitate nelimitat pentru Agentiile:


 

KRON TOUR LUFTHANSA CITY CENTER – str. George Baritiu Nr.12, Brasov - 0268/410515

KRON TOUR LUFTHANSA CITY CENTER – str. Doborgeanu Gherea Nr.4B, Brasov – 0268/414488

KRON TOUR LUFTHANSA CITY CENTER – str. Ionescu Crum Nr. 1, Brasov - 0368/800230


 

reprezentată prin Sorin DENCESCU, în calitate de Director General, denumită în continuare Agenţia

şi

Turistul/reprezentantul turistului, CNP, domiciliat in, telefon , adresa e-mail -, BI / CI – seria , nr. , eliberat de pol., la data de

au convenit la încheierea prezentului contract.


 

I. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract şi eliberarea documentelor de plată.


 

II. Durata contractului:

Contractul ia nastere :
a) in momentul semnarii lui de catre turist, in cazul serviciilor confirmate in momentul solicitarii. 
b)
 în momentul în care serviciile solicitate de catre client au fost confirmate de catre agenţie, respectiv clientul ia la cunoştinţă despre serviciile care i-au fost confirmate şi semnează bonul de comanadă la secţiunea “confirmare de servicii”, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comanda. în cazul în care continutul bonului de comanda diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice sau dacă aceasta confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul poate considera că voiajul nu a fost rezervat şi are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite, fără a fi însă în măsură a solicita despăgubiri.

Este responsabilitatea turistului de a se informa prin orice mijloace (telefon, mail, personal la sediul agentiei) daca rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat in termenul legal de 60 de zile si de a se prezenta la agentie pentru semnarea bonului de comanda. Pentru procesarea unei rezervari de servicii, agentia poate solicita un avans de pina la 90% din pretul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care turistul solicită serviciile.
c) in momentul eliberarii documentelor de calatorie (bilet de odihna tratament, voucher, etc.) in cazul in care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agentiei de turism sau exista deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.
Contractul se incheie odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii turistice inscris in documentele de calatorie.


 

III. Preţul

1. Preţul contractului este specificat in bonul de comanda si pe factura in cazul serviciilor externe si in cataloagele agentiei si pe biletul de odihna in cazul serviciilor interne şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A.

Avansul este de min. 25% din pret pentru servicii interne si este prevazut in bonul de comanda pentru serviciile externe.

2. Plata finală se va face astfel: a) pentru serviciile externe, conform bonului de comanda. b) pentru serviciile interne, in maximum 3 rate, achitate la intervale egale pana cu cel tarziu 15 zile inainte de data inceperii sejurului.

3. Plata serviciilor externe aferente contractului se poate efectua intr-o singua moneda, in valuta specificata in contract sau in Lei la cursul stabilit de Agentie din ziua efectuarii platilor. 

IV. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 7 zile înainte de data plecării. Aparitia cu mai putin de 7 zile inainte de plecare a unor situatii neprevazute de Agentie si nedeterminate de aceasta, cum ar fi: schimbarea hotelului fara a avea insa o categorie inferioara, schimbarea companiei aeriene sau a orarului de zbor, neindeplinirea grupului minim in cazul grupurilor, neobtinerea vizelor pentru toti participantii la excursie, modificarea taxelor de aeroport, aparitia unor situatii de forta majora, determina obligatia Agentiei de a informa turistul imediat ce ia la cunostinta de modificarea intervenita. Astfel de situatii nu sunt considerate a modifica prevederile esentiale ale contractului si nu constituie motiv de retragere.

2. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

3.In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia va oferi varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care situatia de suprarezervare (overbooking) este anuntata turistului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 2 zile inainte de data plecarii, clientul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a solicita despagubiri suplimentare.

4. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

4. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;

b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).

5. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de 2 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:

a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract(mai putin avion);

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contractarea organizatorului şi/sau a detailistului;

c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.

6. Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale, care poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea acestora.


 

V. Drepturile şi obligaţiile turistului

1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament, turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12,00 a zilei urmatoare înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament; în staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12,00 a zilei următoare celei înscrise pe bilet. Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a turistului.

3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.

4. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. V pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru: a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

4.1. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul: a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie; b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ; c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

4.2. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care: a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 7 zile calendaristice premergătoare datei plecării; b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene); c) anularea s-a făcut din vina turistului.

4.3. In cazul in care turistul alege sa se mute la un alt hotel decat cel pentru care a facut rezervarea si plata serviciilor, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele turistului in limita posibilitatilor, turistul urmand a suporta eventualele diferente de pret, dupa caz.

5. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract.

6. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

7. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice.

8. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre turist a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc), acesta va indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, agentia recomanda si consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro.

9. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractului se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care s-au achitat serviciile.


 


 

VI. Renunţări, penalizări, despăgubiri

1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

a) 35% din preţul pachetului de servicii/persoana, dacă renunţarea se face incepand cu data confirmarii serviciilor, pana la 30 de zile calendaristice înainte de inceperea sejurului;

b) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 16-30 de zile înainte de data plecării;

c)100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.

d) 100% din preţul pachetului de servicii, în cazul în care turistul a achiziţionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului “ Early Booking “, indiferent de data la care turistul solicită renunţarea.

Termenul în care turistul poate solicita noul pachet de servicii turistice este de maximum două luni de la renunţarea la serviciile turistice iniţiale. În cazul în care turistul nu işi exprimă opţiunea în această perioadă, agenţia de turism nu îi mai poate oferi acestuia nici un pachet de servicii turistice ulterior.

2. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

3. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

4. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.

5. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.


 


 

VII. Reclamatii

1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).

2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 45 zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin.

3. Turistul ia act si accepta interdictia de a face publicitate negativa Agentiei si serviciilor prestate de aceasta, fara ca procedura de inregistrare si solutionare a reclamatiilor prevazuta in capitolul VII sa fi fost indeplinita. Nerespectarea acestei prevederi da dreptul Agentiei sa solicite instantei despagubiri corespunzatoare prejudiciului suferit.


 


 

VIII. Asigurări - Turistul este asigurat pentru riscul de insolvabilitate şi/sau de faliment al Agenţiei la Societatea de Asigurare CITY INSURANCE, cu sediul în localitatea Bucuresti, Str. Lisabona nr. 8, sector 1, telefon 021/231.00.54. In cazul in care turistul solicita de la asigurat rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre asigurat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita asiguratului rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii sau de la data repatrierii.Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje,ori a unei asigurari storno.


 

IX. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

a) voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, după caz;

b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.

c) cataloagele/ofertele agentiei/site

Kron Tour www.krontour.ro sau www.rezerva.ro


 

X. Dispoziţii finale

1. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris (afisare in agentie), dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

Head Office
Str. G. Baritiu 12
500025, Brasov, Romania
Tel: +40 (0) 268 410515
Fax: +40 (0) 268 410715
office@krontour.ro
L-V: 9.00-18.00
S: 10-13

Corporate Office
Str. D. Gherea 4B
500003, Brasov, Romania
Tel: +40 (0) 268 416163
Fax: +40 (0) 268 414488
corporate@krontour.ro
L-V: 9.00-17.00

Expo Office
Str. Ionescu Crum 1
Brasov Business Park, Romania
Tel: +40 (0) 368 800230
Fax: +40 (0) 268 471473
expo@krontour.ro
L-V: 9.00-17.00

Oferte speciale

Recomandări

Pret de la: 164
Turcia , Istanbul

Inscriere Newsletter

Află ultimele noutăţi !

Image CAPTCHA

Introduceti caracterele din imagine.

Subscribe to Kron-Tour Luthansa City Center feed